CoolLED

pE800

pE800(8波長対応LED光源)

pE4000

pE4000(4チャンネル16波長対応LED光源)


pE340

pE340(Fura2対応LED光源)

pE300-Ultra

pE300-Ultra(高速切替対応LED光源)


pE300-White

pE300-White(LED光源)

pE300-Lite

pE300-Lite(白色タイプLED光源)


pT100

pT100(透過光用LED光源)

pE100

pE100(蛍光用LED光源)